Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

-  A weblap használatához és a webshopon keresztül igénybe vett szolgáltatásokhoz -

A jelen tájékoztató a www.alphaspirit.hu weblapra, továbbá az ALPHAspirit.hu Facebook oldalra, az alphaspirit.hu Instagram oldalra, továbbá a weblapon, illetve a Facebook és Instagram oldalon keresztül (vagy a Szolgáltatóval történő közvetlenkapcsolatfelvétel útján) létrejött szerződésekre vonatkozik (együtt a továbbiakban. Weblap).

 

Kik vagyunk?

A weblapok üzemeltetője Petscape Kft. (1145 Budapest, Szugló utca 52., 5. épület) (a továbbiakban: Adatkezelő).

A weblapon szereplő tartalom szerzői jogi jogosultja: a Petscape Kft. A szerzői jogra a szerzői jogi nyilatkozat az irányadó.

Milyen jogszabályok alkalmazandók?

Az adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv (Infotv).

Kik az érintettek?

Érintett az, akinek a személyes adatát az adatkezelő kezeli. Ezek a weblap látogatói illetve a webshop megrendelői.

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak terjesztése, reklámozása és szolgáltatás nyújtása.

Szolgáltatások:

-          Webáruház üzemeltetés

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

Szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján (szerződés). Amennyiben nem történik szolgáltatás igénybevétele (pl. weblap látogatása, Facebook csoportba történő feliratkozás), az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás).

A szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy a jelen tájékoztatót megismerte, értelmezést követően tudomásul vette, és magára nézve tartalmát kötelezőként fogadja el. Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó a szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit köteles elfogadni.

Bizonyos – külön megjelölt - esetekben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érdekmérlegelés készül. Ilyen adatkezelés például a rendszerbiztonság és bizonyos kényelmi szolgáltatások.

Milyen adatokat kezel az adatkezelő?

A Felhasználó a regisztráció során az alábbi személyes adatokat adja meg: név, e-mail cím, számlázási adatok, telefonszám, szállítási cím (amennyiben különbözik.).

A Weblap üzemeltetéséhez és szolgáltatásai teljesítéséhez az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelynek kategóriái az alábbiak:

-          szerverszolgáltató

-          on-line fizetés igénybevétele esetén fizetési szolgáltató

-          könyvelő

-          futárszolgálat

Milyen előírások vonatkoznak az adatbiztonságra?

Az adatkezelő a GDPR és az Infotv. rendelkezései szerint fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, megteszi a szükséges fizikai és műszaki intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Adatfeldolgozók igénybevétele esetén az adatbiztonságot az adatfeldolgozási szerződés garantálja.

Mik az érintettek jogai?

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelésről az info@alphaspirit.hu e-mail címen, valamint megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a hozzájárulás visszavonásához való jog. Amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul, a Felhasználó tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A Felhasználó a személyes adatai kezeléséről a Pályázó a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kérhet (hozzáféréshez való jog). A hozzáféréshez való jog alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A másolat készítéséért az Adatkezelő ésszerű díjat számolhat fel.

A Felhasználó bármikor jogosult a pontatlanul, tévesen kezelt adatai kijavítását, helyesbítését kérni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ilyen eset, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozásra kerül sor abban az esetben is, ha az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben, ha a Felhasználó jogszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben. 

Kihez fordulhat jogai megsértése esetén?

A Felhasználó mint érintett elsődlegesen az adatkezelőnél kereshet jogorvoslatot az erre a célra fenntartott e-mail címen: info@alphaspirit.hu. Amennyiben ez nem vezet eredményre az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. 

 

dátum: 2021. 05. 18.

Az oldal tetejére